O vzdělávacím programu

Školní vzdělávací program vychází z...

rámcových cílů a pěti oblastí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Velmi důležitá je vzájemná propojenost jednotlivých oblastí. Prioritním cílem předškolního vzdělávání je rozvíjet celou osobnost dítěte, vést děti ke zdravému životnímu stylu a uspokojovat jeho tělesné a duševní potřeby.

Pedagogové se snaží prostřednictvím vzdělávacího programu podporovat individuální rozvojové možnosti dětí a tím vytvářet co nejlepší předpoklady pro pokračování v jejich dalším vzdělávání. Individuální rozdíly u dětí, stejně jako rozdíly v jejich vzdělávacích výkonech jsou vnímány jako přirozené. Úkolem pedagogů, kteří působí na dítě v průběhu předškolního vzdělávání, není vyrovnávat výkony dětí, ale vyrovnat jejich vzdělávací šance.

Cílem je vychovat dítě co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a zodpovědně jednat, ochotně přijímat, ale také dávat a aktivně čelit problémům, které život přináší. Snahou je utváření důležitých kompetencí potřebných pro život, jako jsou:

• Zdravé sebevědomí a sebejistota
• Schopnost být samo sebou
• Schopnost přizpůsobit se kulturní společnosti
• Schopnost celoživotnímu učení
• Školní vzdělávací program je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání
• Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení
• Osvojení si základu hodnot, na nichž je založena naše společnost
• Získání osobní samostatnosti, schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Kriéria pro přijimaní dětí do MŠ